Strona główna   >   Oferty pracy   >   Pełnomocnik do spraw ochrony informacji niejawnych

Pełnomocnik do spraw ochrony informacji niejawnych

Urząd Statystyczny w Lublinie, lubelskie / Lublin, 2020-02-26

Urząd Statystyczny w Lublinie
Dyrektor poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Pełnomocnik do spraw ochrony informacji niejawnych
Miejsce pracy: Lublin
Ogłoszenie o naborze Nr 60981

Warunki pracy

•praca administracyjno-biurowa z wykorzystaniem komputera i monitora ekranowego,
•przeciążenie układu mięśniowo-szkieletowego, przeciążenie wzroku,
•bariery architektoniczne w zakresie poruszania się po budynku przez osoby
z niepełnosprawnościami ruchowymi – schody między kondygnacjami, brak windy, toaleta zlokalizowana na parterze dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, przed budynkiem Urzędu znajduje się urządzenie do przemieszczania osób z niepełnosprawnościami - platforma schodowa.

Pracownikom oferujemy:
• stabilną i ciekawą pracę,
• możliwość rozwoju zawodowego,
• dodatek za wysługę lat (powyżej 5 lat) od 5 do 20% wynagrodzenia w zależności od udokumentowanego stażu pracy,
• dodatkowe wynagrodzenie roczne (tzw. trzynastka),
• szkolenia,
• pakiet socjalny (np. dofinansowanie do wypoczynku dla pracownika i jego dzieci, niskooprocentowane pożyczki, wsparcie finansowe w trudnych sytuacjach),
• dofinansowanie do zakupu okularów korekcyjnych,
• korzystną ofertę grupowego ubezpieczenia pracowniczego,
• możliwość korzystania z Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej,
• miłą atmosferę pracy.

Zakres zadań

 • Pełnienie funkcji pełnomocnika ochrony w rozumieniu ustawy o ochronie informacji niejawnych, w celu zapewnienia ochrony informacji niejawnych, w tym stosowanie środków bezpieczeństwa fizycznego,
 • Zarządzanie ryzykiem bezpieczeństwa informacji niejawnych, w szczególności szacowanie ryzyka; kontrola ochrony informacji niejawnych oraz przestrzegania przepisów o ochronie tych informacji, w tym okresowa kontrola ewidencji, materiałów i obiegu dokumentów w celu zapewnienie ochrony informacji niejawnych ,
 • Pełnienie funkcji inspektora ochrony danych w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych w celu właściwego zabezpieczenia przetwarzania danych osobowych,
 • Zapewnienie ochrony systemów teleinformatycznych, w których są przetwarzane informacje niejawne; opracowywanie i aktualizowanie planu ochrony informacji niejawnych w Urzędzie, w tym w razie wprowadzenia stanu nadzwyczajnego i nadzorowanie jego realizacji w celu zapewnienia ochrony informacji niejawnych,
 • Prowadzenie ewidencji upoważnień do przetwarzania danych osobowych, nadzorowanie opracowywania i aktualizowanie stosownej dokumentacji (m.in. polityk, procedur, instrukcji, klauzul informacyjnych) oraz kontrola przestrzegania zasad w niej określonych, pełnienie funkcji punktu kontaktowego dla organu nadzoru oraz dla osób, których dane dotyczą (w tym również realizacja ich praw wynikających z RODO), tworzenie sprawozdań dla administratora danych w celu zapewniania przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych,
 • Szkolenie pracowników. Prowadzenie audytów procesów oraz systemów informatycznych w celu zachowania zgodności z przepisami prawa dotyczącymi ochrony danych osobowych ,
 • Prowadzenie zwykłych postępowań sprawdzających oraz kontrolnych postępowań sprawdzających; prowadzenie okresowych szkoleń oraz przeszkoleń osób nowo przyjętych do pracy z zakresu ochrony informacji niejawnych w celu realizacji zadań ustawowych,
 • Prowadzenie aktualnego wykazu osób zatrudnionych, które posiadają uprawnienia dostępu do informacji niejawnych oraz osób, którym odmówiono wydania poświadczenia bezpieczeństwa lub je cofnięto w celu zapewnienie ochrony informacji niejawnych,

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego na podobnym stanowisku pracy
 • przeszkolenie w zakresie ochrony informacji niejawnych przeprowadzone przez właściwe służby (w przypadku braku zaświadczenia o przeszkoleniu oświadczenie o wyrażeniu zgody na odbycie szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych),
 • poświadczenie bezpieczeństwa do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli minimum „tajne”(w przypadku braku poświadczenia bezpieczeństwa oświadczenie o wyrażeniu zgody na poddanie się poszerzonemu postępowaniu sprawdzającemu),
 • znajomość i umiejętność interpretacji przepisów z zakresu ustawy o ochronie informacji niejawnych oraz aktów wykonawczych wydanych na jej podstawie,
 • wiedza specjalistyczna z zakresu krajowych i europejskich przepisów i praktyk w dziedzinie ochrony danych,
 • dobra znajomość technologii informacyjnych i bezpieczeństwa danych,
 • znajomość przepisów ustawy o służbie cywilnej,
 • znajomość zasad służby cywilnej oraz zasad etyki korpusu służby cywilnej,
 • umiejętność obsługi komputera w zakresie pakietu biurowego typu MS Office,
 • poszukiwanie informacji,
 • rzetelność,
 • organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów,
 • wykorzystanie wiedzy i doskonalenie zawodowe,
 • współpraca
 • komunikacja interpersonalna,
 • komunikacja pisemna
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • myślenie analityczne
 • negocjacje

Te oferty mogą Cię zainteresować!

0000-00-00

Grafton Recruitment Polska Sp. z o.o.

mazowieckie,

0000-00-00

Grafton Recruitment Polska Sp. z o.o.

kujawsko-pomorskie,

0000-00-00

Grafton Recruitment Polska Sp. z o.o.

zachodniopomorskie, Relokacja do woj. kujawsko-pomorskiego (wsparcie)